Javni poziv za sponzorstvo kantonalnih liga NSTK

Izvršni odbor Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 35. Stav 1. Tačka 19, a u vezi sa članom 56. Stav 1, tačka 4. Statuta NS TK-a na svojoj sjednici održanoj dana 03.08.2021. godine donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

Za izbor „Sponzora Prve kantonalne lige NS TK-a“ i Druge kantonalne lige NS TK-a (grupa Sjever, Jug i Zapad) za period 2021/2025. godina

Pozivaju se sva zainteresova pravna lica da dostave svoje ponude za izbor Generalnog „Sponzora Prve kantonalne lige NS TK-a“ i Druge kantonalne lige NS TK-a (grupa Sjever, Jug i Zapad) za period 2021-2025. godina, odnosno za takmičarske sezone 2021/22, 2022/23,2023/24 i 2024/25.

Ponuđač prihvata na sebe obavezu uplate kotizacije za klubove Prve i Druge kantonalne lige, te uplatu troškova službenih lica za prvenstvene utakmice Prve kantonalne lige.

Kotizacija za Prvu kantonalnu ligu iznosi 1.500 KM za takmičarsku sezonu (jesen – proljeće), za Drugu kantonalnu ligu 1.000 KM , a troškovi službenih lica iznose za prvenstvenu utakmicu fiksno 290 KM.

Navedene iznose ponuđač se obavezuje uplatiti u 4 rate za kotizaciju i za službena lica za prvensvene utakmice Prve KNL-e to:

– Prva rata najkasnije do 15.09. tekuće takmičarske sezone,

– Druga rata najkasnije do 15.11.

– Treća rata do 15.03. i

– Četvrta rata do 15.05.tekuće takmičarske sezone.

Nogometni savez TK-a se obavezuje putem klubova da na svim prvenstvenim utakmicama Prve i Druge KNL-e istaći baner veličine 13×1 m preko puta kamere, te dva banera 1×1 m u prvoj reklamnoj liniji iza golova.

NS TK-a se obavezuje da će naziv lige sadržavati naziv generalnog sponzora na početku ili na kraju (po želji sponzora), da će u skladu sa ponudom ponuđača na svim prvenstvenim utakmicama Prve i Druge KNL u skladu sa ponudom ponuđača obezbjediti reklamne aktivnosti ponuđača.

Troškovi izrade banera (58 velikih 13×1 m i 112 malih 1×1 m) snosi odabrani ponuđač.

Troškovi izrade banera u maksimalnom iznosu do 10.000 KM umanjuju se od obaveze izabranog ponuđača prema NS TK-a.

Ponuđač je uz ponudu obavezan dostaviti:

– Ponudu

– Kopiju riješenja o registraciji

– Kopiju ID broja

– Uvjerenje o plaćenim direktnim i indirektnim porezima za prethodnu kalendarsku godinu

– Uvjerenje od poslovne banke da račun nije blokiran u zadna 3 mjeseca.

Javni poziv bit će objavljen u dnevnim novinama i WEB stranici NS TK-a

Rok za predaju ponude 8 dana od dana izlaska oglasa u Dnevnom listu Oslobođenje.

O vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Ponude predati uzatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili u kanelariju NS TK-a na adresu Nogometni savezTuzlanskog kantona Rudarska 63 75000 Tuzla, sa naznakom „Ponuda za izbor Sponzora I i II KNL“.

P